Oudervereniging

De oudervereniging heeft tot taak:

  • de bloei van de school en de interesse en betrokkenheid van de ouders te bevorderen
  • te bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten.
  • de belangen van de ouders en van de leerlingen te behartigen.

Het betreft hierbij activiteiten waarvoor het ministerie van onderwijs geen subsidie verleent zoals bijvoorbeeld de sinterklaasviering.

Daarnaast is de oudervereniging spreekbuis van de ouders en kinderen naar de MR en het team. Via de nieuwsbrief wordt u gemiddeld 3 keer per jaar op de hoogte gebracht van de stand van zaken, nieuwe ontwikkelingen en georganiseerde activiteiten.

De oudervereniging heeft naast haar jaarlijkse algemene ledenvergadering, zes keer per jaar een bestuursvergadering. Bij deze vergadering is ook altijd een afvaardiging van het team aanwezig. In deze vergadering kan uw inbreng naar voren gebracht worden.

Een overzicht van de vergaderdata staat in de schoolkalender, de uitnodigingen met agenda en de notulen worden in de boekenkast van het ouderportaal geplaatst.

Op de algemene ledenvergadering wordt verslag gedaan van de activiteiten en worden de bestedingen van de ouderbijdrage verantwoord. Ook wordt in deze vergadering de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Na afloop van het formele gedeelte wordt er een binnen het kader van het onderwijs op school, passend thema besproken.

Ouderbijdrage
Op De Ranonkel worden in samenwerking met de oudervereniging diverse activiteiten georganiseerd. Om dit mogelijk te maken vraagt de oudervereniging een vrijwillige ouderbijdrage per schooljaar. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de ledenvergadering. Met deze bijdrage kunnen alle kinderen van school meedoen aan activiteiten als het sinterklaasfeest, de sportdag, kerstcrea enz. Het innen, beheren en besteden van deze ouderbijdrage is, in nauw overleg met het team, in handen van de oudervereniging.