Privacy

De Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt volwassenen en jongeren tegen onjuist gebruik van persoonsgegevens. De school leeft deze regels na. Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er persoonsgegevens verwerkt. Het gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.
De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met die leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik daarvan, zodat misbruik wordt voorkomen. Gegevens worden alleen gedeeld met andere organisaties indien er een grondslag voor is of als ouders/verzorgers daar toestemming voor hebben gegeven bijv. voor publicatie van beeldmateriaal.
Beeldmateriaal voor publicitaire doeleinden
Ouders/verzorgers wordt via een toestemmingsformulier in het Ouderportaal gevraagd om aan te geven of ze er wel of geen bezwaar tegen hebben dat hun kind op foto- of filmmateriaal voorkomt ten behoeve PR-gebruik (o.a. schoolgids, website, social media etc.) door de school.

Beeldmateriaal voor privégebruik
Filmen/fotograferen door ouders/verzorgers op school (bijv. voorstellingen) mag mits het beeldmateriaal voor eigen privégebruik is en de privacy van anderen niet in het geding komt.

Beeldmateriaal voor onderwijskundig gebruik
Als leerlingen in schoolverband via audiovisuele apparatuur worden vastgelegd dient dit slechts ten behoeve van onderwijskundig gebruik (lesstijl, taalgebruik, werkvormen van leraren, stagiaires). Opnames blijven in bezit van school en worden na gebruik gewist.

Privacystatement
Bij aanvang van het schooljaar 2022-2023 is een Privacystatement beschikbaar. Daarin is beschreven hoe de school omgaat met de persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers en wat hun rechten zijn. U kunt voor vragen of klachten over privacy terecht bij de directie van onze school, maar u kunt zich ook richten tot de Functionaris Gegevensbescherming (FG) die daarvoor speciaal is aangewezen.

Contactgegevens FG
E-mail : fg@platoo.nl
Telefoon : 0492-792401
Adres : Deurneseweg 13, 5709 AH Helmond

Voor meer informatie zie:
Privacyverklaring ouders/ verzorgers en leerlingen
Privacyverklaring - Website
Responsible-Disclosure